Начало › Растения › ЕнциклопедияЦветя › Опунция (Opuntia)

Опунция (Opuntia)

23.09.2010 | Коментари (0)

Опунция (Opuntia)

Семейство (род): Cactaceae
Вид: Градинско Цъфтящо Многогодишно
Изложение: Слънце
Min t°: 0 Max t°: 30
Поливане: Слаба нужда от вода

Опун­ци­и­те (Opuntia) са най-мно­гочис­ле­на­та и най-ши­ро­ко раз­п­рос­т­ра­не­на гру­па как­ту­си. В  ро­ди­на­та им - Се­вер­на и Юж­на Аме­ри­ка, мо­же да се срещ­нат  от Ка­на­да до Па­та­го­ния, на оке­ан­с­кия бряг и на 5000 м ви­сочина в пла­ни­ни­те. Меж­ду тях има ми­ни­а­тюр­ни съз­да­ния, ко­и­то труд­но се за­бе­ляз­ват сред ка­мъ­ни­те, и ги­ган­ти, ко­и­то при­да­ват ха­рак­те­рен об­лик на ог­ром­ни прос­т­ран­с­т­ва. Пре­не­се­ни са по це­лия свят и в топ­ли­те стра­ни са ста­на­ли не­от­мен­на част от пей­за­жа, а ня­кои из­д­ръж­ли­ви ви­до­ве ви­ре­ят и у нас на от­к­ри­то. Стъб­ла­та на опун­ци­и­те са със­та­ве­ни от от­дел­ни сег­мен­ти с раз­лична фор­ма - дис­ко­вид­на, овал­на, лис­то­вид­на. Най-по­пу­ляр­ни са рас­те­ни­я­та  с лис­та във фор­ма­та на пит­ки. Ос­вен раз­но­об­раз­ни­те бод­ли, с ко­и­то са пок­ри­ти раз­лични­те ви­до­ве, всички­те имат в аре­о­ли­те гло­хи­дии - тъ­нички мно­гочис­ле­ни бод­лички. При нев­ни­ма­тел­но пи­па­не на рас­те­ни­я­та те се за­би­ват в ко­жа­та и мно­го труд­но се из­важ­дат, за­що­то са крех­ки и се чупят. По­ня­ко­га мяс­то­то, къ­де­то са ос­та­на­ли, бо­ли дъл­го вре­ме, но ряд­ко се сти­га до ин­фек­ти­ра­не.

Цве­то­ве­те са ед­ри, ши­ро­ко от­во­ре­ни. По­я­вя­ват се по един от аре­о­ла и мо­же да са как­то по  вър­хо­ве­те, та­ка и по кра­и­ща­та на сег­мен­ти­те. У нас най-чес­то мо­же да се ви­ди цъф­на­ла обик­но­ве­на­та опун­ция (O. vulgaris). Коп­ри­не­но жъл­ти­те й цве­то­ве с раз­ме­ри на чаша за ка­фе са при­ят­на глед­ка от юни до ок­том­в­ри. Тя не­ряд­ко об­ра­зу­ва и пло­до­ве, ко­и­то са до­пъл­ни­тел­но ук­ра­ше­ние, а мо­же и да се по­хап­нат. По­ня­ко­га, ма­кар и ряд­ко, от аре­о­ли­те по­кар­ват и лис­тен­ца, ко­и­то с въз­раст­та опа­дат. Мла­ди­те членчета и пло­до­ве­те на мно­жес­т­во ви­до­ве опун­ции са лю­би­мо ла­ком­с­т­во в ла­ти­но­а­ме­ри­кан­с­ки­те стра­ни. На­ричат ги с ин­ди­ан­с­ки­те име­на но­пал и ту­на или бод­ли­ва кру­ша. Въп­ре­ки че труд­но из­дър­жат на тран­с­пор­ти­ра­не, вече мо­же да се срещ­нат и у нас в го­ле­ми­те ма­га­зи­ни. В мно­го стра­ни, къ­де­то кли­ма­тът поз­во­ля­ва, са съз­да­де­ни опун­ци­е­ви план­та­ции, ко­и­то за­до­во­ля­ват тър­се­не­то на ек­зо­тично­то ла­ком­с­т­во.

Гри­жи

Мно­го свет­ли­на и мал­ко во­да

В срав­не­ние с дру­ги­те как­ту­си опун­ци­и­те не съз­да­ват проб­ле­ми при от­г­леж­да­не­то им. Нуж­на им е сил­на свет­ли­на и бо­га­та почва, със­та­ве­на от лис­тов­ка и чимов­ка в рав­ни ко­личес­т­ва с при­бав­ка на пя­сък, дър­ве­ни въг­ли­ща и ва­ро­вик. През зи­ма­та не се по­ли­ват и тем­пе­ра­ту­ра­та в по­ме­ще­ни­е­то тряб­ва да е око­ло 7-8 гра­ду­са. През ля­то­то е доб­ре да се из­не­сат в гра­ди­на­та или на бал­ко­на и да се по­ли­ват обил­но. 

Раз­м­но­жа­ва­не­то ста­ва лес­но с вко­ре­ня­ва­не на от­дел­ни сег­мен­ти или час­ти от тях, а съ­що и със се­ме­на. Опун­ци­и­те, как­то всички как­ту­си, не по­на­сят за­дър­жа­не­то на во­да в почва­та. То­ва мо­же да до­ве­де до ги­белта на те­зи из­д­ръж­ли­ви как­ту­си.

 

Засаждане по месеци

Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
            

Цъфтеж

Яну Фев Мар Апр Май Юни Юли Авг Сеп Окт Ное Дек
            
 

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар