Начало › Стъпка по стъпка › Направи си сам › › Цветята в банята

Цветята в банята

23.11.2014 | Коментари (0)

Спо­ред мно­зи­на ба­ня­та не е иде­ал­но­то мяс­то за жи­ви рас­те­ния и за­то­ва  пред­почитат да ук­ра­ся­ват по­ме­ще­ни­е­то с из­кус­т­ве­ни. Чес­то обаче се зах­лас­ва­ме по сним­ки­те в спи­са­ни­я­та, но кол­ко са оне­зи смелчаци, ко­и­то пра­вят ба­ня­та си тро­пичес­ки рай? Не е нуж­но мно­го. Дос­та­тъчно е да по­фан­та­зи­ра­те и то­ва по­ме­ще­ние ще се пре­вър­не в мяс­то за ис­тин­с­ки ре­лакс. Обик­но­ве­но "кли­ма­тът" в ба­ня­та се ха­рак­те­ри­зи­ра с крат­ки пе­ри­о­ди на ви­со­ки тем­пе­ра­ту­ри и вла­га, пос­лед­ва­ни от по-дъл­ги на прох­ла­да. Осо­бе­но през зи­ма­та, ко­га­то отоп­ле­ни­е­то не е пос­то­ян­но. Тук про­зор­ци­те са по-мал­ки, а ос­вет­ле­ни­е­то - ос­къд­но. Рас­те­ни­я­та тряб­ва да съ­жи­тел­с­т­ват мир­но с чес­то упот­ре­бя­ви­те аеро­зол­ни пре­па­ра­ти, раз­лични ви­до­ве талк, са­ни­тар­на коз­ме­ти­ка. И всичко то­ва не об­лекчава жи­во­та на жи­ва­та ук­ра­са в то­зи кът от до­ма.

Най-доб­ри­те мес­та (снимка)

Рас­те­ни­я­та тряб­ва да се раз­по­ло­жат та­ка, че пръс­ки­те от ду­ша да не ги за­ся­гат и вър­ху тях да не по­па­дат пре­па­ра­ти. Край ва­на­та не е най-си­гур­но­то мяс­то за сак­си­и­те, за­що­то пос­то­ян­но ще са мок­ри, а и там обик­но­ве­но ос­вет­ле­ни­е­то е най-сла­бо.  Мак­си­мал­но тряб­ва да се из­пол­з­ват пер­ва­зи­те, осо­бе­но за цъф­тя­щи­те. В дъл­бочина­та на по­ме­ще­ни­е­то мо­же да се раз­по­ло­жат лис­т­но-де­ко­ра­тив­ни, нап­ри­мер ас­па­ра­гу­сът и ас­пи­дис­т­ра­та. Най-доб­ре е тях да ги сло­жи­те пред ог­ле­да­ло­то, та­ка ще по­лучават двой­на до­за свет­ли­на, ма­кар и от­ра­зе­на. Ос­вен то­ва ще из­г­леж­дат значител­но по-обем­ни.

Ня­кои от из­д­ръж­ли­ви­те ви­ся­щи рас­те­ния ка­то бръш­лян и пъл­зящ фи­ло­ден­д­рон ще из­г­леж­дат доб­ре на ви­со­ки ра­фто­ве, та­ка тех­ни­те клон­ки ще се спус­кат кра­си­во на­до­лу.  Ако има­те мяс­то, пос­та­ве­те ня­кол­ко не­го­ле­ми цъф­тя­щи рас­те­ния, нап­ри­мер сен­по­лия или ка­лан­хое, на от­де­лен плот или на раф­та под ог­ле­да­ло­то и из­бе­ре­те сим­па­тични сак­сий­ки в цве­то­ве, ко­и­то са в тон с об­що­то цве­то­во ре­ше­ние на ба­ня­та.  Те ня­ма обаче да жи­ве­ят дъл­го, ще им се рад­ва­те ня­кол­ко сед­ми­ци. След то­ва ще тряб­ва да ги под­ме­ни­те.

 Гри­жи­те са спе­ци­ал­ни

Рас­те­ни­я­та, ко­и­то сте из­б­ра­ли да ожи­вят най-влаж­но­то по­ме­ще­ние в до­ма ви, имат нуж­да от по­вече вни­ма­ние. Лис­та­та им тряб­ва да се за­бър­с­ват с влаж­на кър­па вед­нъж сед­мично. По­не­же рас­те­ни­я­та с мъ­хес­ти лис­та съ­би­рат вся­ка­къв прах, най-доб­ре е да ги из­бяг­ва­те, ко­га­то из­би­ра­те рас­ти­тел­ност за ба­ня­та. Все пак, ако цве­тя­та сил­но са пог­роз­не­ли от спре­йо­ве и дру­ги хи­мичес­ки пре­па­ра­ти, най-доб­ре да се из­ми­ят под течаща струя во­да, осо­бе­но ако са тол­ко­ва мно­го, че ста­ва умо­ри­тел­но да се из­бър­ше все­ки лист по­от­дел­но. Ви­ди­те ли вър­ху ня­кой лист да е по­пад­нал са­пун, шам­по­ан или пас­та за зъ­би, вед­на­га го почис­те­те. Ако сла­бо­то ос­вет­ле­ние е при­ну­ди­ло рас­те­ни­я­та да се обър­нат към про­зо­ре­ца, ре­дов­но ги за­вър­тай­те.

Ко­га­то цве­тя­та за­почнат да из­г­леж­дат ло­шо, не­за­ви­си­мо от гри­жи­те ви и кол­ко ги ха­рес­вате, прос­то ги из­не­се­те. След ме­сец-два те ще се съ­жи­вят и то­га­ва пак ги вне­се­те.

 Из­бо­рът за­ви­си от раз­ме­ра (снимка)

Труд­но е да се под­бе­рат рас­те­ния за мал­ка, хлад­на ба­ня с ми­ни­а­тю­рен про­зо­рец. За нея най-под­хо­дя­щи са из­д­ръж­ли­ви с лъс­ка­ви лис­та. Тук от­но­во чудес­на ра­бо­та ще свъ­рши пъл­зя­щи­ят фи­ло­ден­д­рон, кой­то в САЩ чес­то на­ричат рас­те­ние за ба­ня. Мо­же да се до­ве­ри­те и на зла­тис­тия сцин­дап­сус или на ци­су­са. По­не­же на по­да ня­ма под­хо­дя­що мяс­то, пос­та­ве­те сак­си­и­те на пер­ва­за или във ви­ся­ща кош­ни­ца, зак­ре­пе­на на сте­на­та.

Ако има­те го­ля­ма ба­ня с при­лични про­зор­ци, из­бо­рът е значител­но по-ле­сен, а въз­мож­нос­ти­те за аран­жи­ров­ка мно­го по-го­ле­ми. Еди­нично­то рас­те­ние, ко­е­то мо­же да е пал­ма или кра­сив фи­кус бен­д­жа­мин, ко­рен­но ще пре­об­ра­зи по­ме­ще­ни­е­то. Дру­га­та въз­мож­ност е да нап­ра­ви­те це­лия про­зо­рец зе­лен или пък пред не­го да раз­по­ло­жи­те мал­ка "гра­дин­ка" с ас­па­ра­гус, бръш­лян, син­го­ни­ум или пап­ра­ти.

Ня­кои пред­почитат да на­ре­дят сак­сии и око­ло ва­на­та, но те­зи мес­та не са под­хо­дя­щи, осо­бе­но ако вкъ­щи има­те де­ца. Го­ля­ма­та доб­ре ос­ве­те­на ба­ня се прев­ръ­ща в райс­ко кътче, ако има пар­но отоп­ле­ние. Тя ста­ва иде­ал­но мяс­то за от­г­леж­да­не на ня­кои яр­ки ек­зо­тични рас­те­ния - ан­ту­ри­ум, ка­ла­тея, ка­ла­ди­ум, ма­ран­та. В по­ме­ще­ни­е­то се чув­с­т­ват прек­рас­но бро­ме­ли­е­ви­те, как­то и почти всички вла­го­лю­би­ви рас­те­ния. С тях ще нап­ра­ви­те тро­пичес­ка джун­г­ла, но за под­дръж­ка­та й ще тряб­ва по­вече вре­ме и уси­лие.

Каш­пи и сак­сии

Вни­ма­тел­но нап­ра­ве­те из­бо­ра на съ­до­ве­те, в ко­и­то ще нас­та­ни­те рас­те­ни­я­та. Пле­те­ни­те кош­ни­ци са под­хо­дя­щи за вик­то­ри­ан­с­ка­та ба­ня. Но ако по­ме­ще­ни­е­то е със съв­ре­мен­но обо­руд­ва­не и мо­де­рен ди­зайн, по­вече под­хож­дат ме­тал­ни­те или плас­т­ма­со­ви­те каш­пи. 

Под­хо­дя­щи­те зе­ле­ни оби­та­те­ли

Ако ис­ка­те, а и има­те мяс­то за го­ля­мо рас­те­ние, то­га­ва мо­же да из­би­ра­те меж­ду япон­с­ка фат­сия, фи­ло­ден­д­рон, мон­с­те­ра. От пъл­зя­щи­те доб­ра на­ход­ка ще бъ­дат пъл­зящ фи­ло­ден­д­рон, дреб­но­лис­т­ни бръш­ля­ни и сцин­дап­сус. Ис­тин­с­ки храс­ти ще има­те, ако се спре­те на ас­пи­дис­т­ра, аг­ла­о­не­ма или на неж­на­та стай­на пал­ма не­ан­те­бе­ла, ко­я­то е иде­ал­на не са­мо за ба­ня, но и за мал­ки стаи и гра­ди­ни в бу­тил­ки.


23.11.2014, Калина ХРИСТОВА

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар

Вижте още

Барбекю
Че приготвянето на месо върху горещи въглени е било използвано още от дълбока древност, спор няма. Когато пристига на Карибите в края на ХV век, Колумб открива, че местното племе приготвя уловената риба и дивечовото месо, като ги поставя върху специално изработена дървена поставка над огъня.

Зазимете декоративната градина
Снегът и студът през зимата могат да повредят дърветата, храстите и декоративните тревни площи.Особено това става при необичайно студена зима. Новозасадените растителни видове ще имат нужда от някаква зимна защита. Необходимо е през ноември да се направи следното:

Трудният избор на растенията за аквариума
Кол­ко­то и да са кра­си­ви риб­ки­те и дру­ги­те раз­лични жи­во­тин­ки, на­пъл­не­ни­ят съд с во­да без рас­ти­тел­ност е труд­но да се на­рече ак­ва­ри­ум. Во­до­рас­ли­те, ос­вен че офор­мят де­ко­ра­тив­ния за­вър­шек на ак­ва­ри­у­ма, са нуж­ни и на не­го­ви­те о­би­та­те­ли. Но кои рас­те­ния са под­хо­да­щи за де­ко­ра­тив­ния ак­ва­ри­ум и от мно­жес­т­во­то ви­до­ве кои да пред­почетем?