Ќачало Ы –астени€ Ы ≈нциклопеди€ Ы Ы “реви

“реви | –Ш (0)

¬иж всички »

ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0
ќбщо растени€: 0
ѕоказване растени€: 1 - 0

¬ижте още

 ъсно производство на броколи
Ѕроколите са нова култура в нашето зеленчукопроизводство. “е се отглеждат все още от любителите градинари около големите консумативни центрове. ≈сенното производство на броколи е най-перспективно за нашите услови€, защото главите ще се образуват в по-прохладно време (през септември и октомври) и при по-къс ден, а това е от значение за качеството им.

÷ъфт€щите пустинни камъчета
¬ род­ни­те си мес­та жи­ви­те ка­мъчета се под­с­ло­н€­ват око­ло ед­ри­те ка­мъ­ни или под скал­ни кор­ни­зи, къ­де­то но­щем се об­ра­зу­ва во­ден кон­ден­зат. ‘ор­ма­та им е къл­бо­вид­на или ци­лин­д­рична, при не€ се  из­па­р€­ва най-мал­ко вла­га.  ак­то по­вечето су­ку­лен­ти, и жи­ви­те ка­мъчета имат го­л€м цен­т­ра­лен ко­рен, кой­то про­ник­ва дъл­бо­ко в почва­та. ќсо­бен ко­ло­рит те­зи рас­те­ни€ при­до­би­ват по вре­ме на цъф­те­жа - срав­ни­тел­но ед­ри­те им цве­то­ве са обаг­ре­ни най-чес­то в жъл­то или ро­зо­во във всички­те им от­те­нъ­ци.

–астителна защита на овошките през май
–астителната защита на овошките праз май е много важна за т€хното правилно развитие и за получаване на по-добра реколта.

“ърсене в растени€

  • »ме:


     атегори€


     

 алендар на градинар€

ћесец ќктомври: ¬ажно през октомври
ѕрез октомври градината бързо се промен€. ѕрипламват в жълто, пурпурно, оранжево, каф€во храсти и дървета, н€кои от т€х садени специално заради тази им есенна прем€на. «апочват постепенно да посърват лехите с цвет€ и зеленчуци, уморено се поклащат клоните на плодните дръвчета, освободили се от плодови€ си товар. ÷€лата градина се готви вече за зимната почивка.

пњљпњљпњљпњљпњљпњљпњљ пњљпњљпњљпњљпњљпњљ
¬иж календара за годината