Начало › Още за ... › Любопитно › › Свежестта на лятото в букети от сухи цветя

Свежестта на лятото в букети от сухи цветя

04.09.2018 | Коментари (0)

 

В къ­си­те и мрачни дни на зи­ма­та час­ти­ца от слън­чево­то ля­то мо­же да бъ­де съх­ра­не­на не са­мо във вид на ве­се­ли спо­ме­ни, но и под фор­ма­та на бу­ке­ти, вен­ци и па­на от су­хоц­ве­ти. За су­хия бу­кет, ос­вен зна­ме­ни­тия без­с­мър­т­ник (хе­лих­ри­зум), мо­же да се из­пол­з­ват още ре­ди­ца дру­ги рас­те­ния - цве­тя, тре­ви, лис­та и да­же клон­ки от храс­ти и дър­ве­та. Из­бо­рът пред по­тен­ци­ал­ния ху­дож­ник-фло­рист на­ис­ти­на е ог­ро­мен: бо­жур, ро­за, гла­ди­о­ли, мал­ки гер­ги­ни, кле­ма­тис, ци­ния, овчар­с­ка тор­бичка, мо­ми­на съл­за, тръс­ти­ка, па­пур, де­ко­ра­тив­на ца­ре­ви­ца, мет­ла, ръж, овес, пше­ни­ца, про­со, шип­ка, об­ле­пи­ха и мно­го дру­ги. Осо­бе­но ефек­тно в су­хоц­вет­ни бу­ке­ти из­г­леж­да фи­за­ли­сът и не­го­ви­те оран­жа­ви или жъл­ти ку­тий­ки, а съ­що кръгчета­та на лу­на­ри­я­та.

(снимка)  

Тряб­ва да се пом­ни, че всички рас­те­ния, под­ло­же­ни на из­су­ша­ва­не, се ре­жат в су­хо вре­ме. Най-доб­ре сут­рин, но след ка­то се из­па­ри ро­са­та. Уни­вер­са­лен спо­соб за "уве­ко­вечава­не" на рас­те­ни­я­та, при­го­ден за всички ви­до­ве, не съ­щес­т­ву­ва. За­то­ва при из­бо­ра на то­зи или он­зи ва­ри­ант тряб­ва да се под­хо­ди с из­вес­т­ен ин­ди­ви­ду­а­лен творчес­ки усет. Ако сте би­ли пред­вид­ли­ви и раз­по­ла­га­те със су­хи цве­тя, пло­до­ве и дру­ги рас­ти­тел­ни час­ти, се­га мо­же да вне­се­те ше­па ля­то в до­ма си.

(снимка)

Ня­кол­ко прос­ти, но за­дъл­жи­тел­ни пра­ви­ла

 - При съз­да­ва­не­то на бу­ке­ти  зад­ъл­жи­тел­но се спаз­ват ня­кои прос­ти пра­ви­ла. Най-ви­со­ки­те рас­те­ния тряб­ва да бъ­дат с по-дъл­ги от ва­за­та дръж­ки от по­ло­вин до два пъ­ти. Бу­ке­тът след­ва отчет­ли­ва глав­на ли­ния. По-го­ле­ми­те и ма­сив­ни цве­тя се раз­по­ла­гат по сре­да­та на бу­ке­та, а по-дреб­ни­те и ефир­ни - по кра­и­ща­та.

- Ако же­ла­е­те да съз­да­де­те соб­с­т­ве­но­ръчно па­но от су­хи цве­тя, не се впус­кай­те в пра­ве­не­то на "ги­ган­т­с­ки плат­на". Су­хоц­ве­ти­те из­г­леж­дат най-доб­ре в скром­ни ком­по­зи­ции с раз­ме­ри­те на ри­су­ва­те­лен лист от скиц­ник. За ос­но­ва мо­же да ви пос­лу­жи лист, из­ря­зан от плъ­тен бял ка­дас­т­рон. Бе­ли­ят цвят ще подчер­тае при­род­ни­те от­те­нъ­ци на рас­те­ни­я­та. Ос­но­ва­та на па­но­то мо­же да се об­ле­пи със су­хи лис­та.

Ще при­да­де­те ста­бил­ност на крех­ка го­то­ва ком­по­зи­ция, ка­ко я нап­ръс­ка­те с лак за ко­са. За да не из­б­лед­не­ят цве­то­ве­те, бу­ке­тът или па­но­то от су­хоц­вет­и не би­ва да из­ла­га­те на пре­ки слънчеви лъчи.

 За да не се раз­ру­ши ком­по­зи­ция от по-теж­ки клончета и за да бъ­де по-ус­тойчива, мо­же да на­ле­е­те във ва­за­та гипс. При със­та­вя­не­то на по-крех­ки бу­ке­ти обаче тряб­ва да се при­дър­жа­те към дру­га так­ти­ка. Ако рас­те­ни­е­то има по-сла­бо стъ­бъл­це, то се за­ме­ня с тел. То­ва тряб­ва да се из­вър­ши пре­ди из­су­ша­ва­не­то. Цве­то­ве­те се от­де­лят от стъб­ла­та и се прик­реп­ват към те­ло­ве­те. Те пък се прик­ри­ват с цвет­на пан­дел­ка, ко­я­то съз­да­ва илю­зи­я­та за ес­тес­т­ве­но стъб­ло.

(снимка)

04.09.2018, Мариета ТОДОРОВА

Фото галерия

Изпрати на приятел | Добави в любими | Принтирай
Коментари (0) | Добави коментар

Вижте още

Очарованието на сребристото
Много отдавна цветарите при създаването на ефектни композиции използват растения със сиви или сребристи листа. Те превъзходно се съчетават  със зелените или червеникави листа на другите растения. На техния фон цветовете и съцветията в най-различни форми и багри изглеждат прекрасно.